Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

ĐỐTHÁCH                                                                               
 
   Đố ai bỏ được lòng tham
Để tôi bỏ gạo ăn gan muỗi rừng
   Đố ai tát sạch Biển Đông
Tôi triệt hết cỏ cả trong núi đồi
   Đô ai chỉ đứng không ngồi
Tôi thu hết ghế thả trôi lên nguồn
   Đố ai ký phán thông ngôn
Chung thành sự thật ôn tồn sử xem
   Đố ai bỏ tính lèm nhèm
Tôi hóa ra lửa đốt đen cả trời
   Đố ai thương hết mọi người
Tôi dơ quả đấm đánh lui địa cầu
   Đố ai không khóc không sầu
Tôi bắt nước biển chìm sâu không cường .
   Đố ai biết hết người thương
Tôi hóa ra gió thổi tuôn bụi trần
   Đố ai đứng vững một chân
Tôi bảo kiến kềnh đến rước quanh vui
   Đố ai không có tiếng cười
Tôi bắt bà mụ đem phơi cho ròn ..?
                                     
                   Bùi Quang Thanh
                              95

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét