Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

MỪNG XUÂN QUÝ TỊ


                                         
                                 
 
                


                                             trí                                  tôn

                                            phú                                  ti

                                             mở                          xây

                                           nông                                  tông

                                          phu                                     đạo

    Hải Dương ngày  23 / 1 /2013
    Tác giả
    Bùi Quang Thanh
                                                                  

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

NHỚ CHÙA TRÔNG                               
                                                     NHỚ CHÙA TRÔNG

   Đón trông cửa phật nhớ chùa trông
 Thờ đức minh không hỡi cộng đồng
   Nức tiếng thần y vua bắc tấn
   Lừng danh thánh dược cúa Nam phong
   Hưng long địa phú tôn dân tộc
   Hồng lộ thiên phù đẹp núi sông
  Di sản quốc gia trang tích sử
  Đón trông cửa phật nhớ chùa trông

                                            Tác giả
                              Quang Thanh = Văn Tài