Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

CẢM XUÂN 2013


CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ AI ?
Chắc chắn  người  lao  động Việt Nam  ra . Từ  xuất  xứ  đói, rét, dốt  được tuyên truyền cho ăn học chữ   
 quốc ngữ  ( nhanh biết, nhanh nhớ ) Một tội ác kinh tởm làm
( cách mạng long trời lở đất ).  Mắc bẫy (Tàu si ). bỏ nguồn gốc ông cha  ( cờ  xé, luật  đốt )
Ai được học đến nay già đã nghỉ, trẻ đương thời . Đọc cho kỹ ngẫm cho sâu có phải
Nho Giáo phản dân hại nước không ? mà cụ Hồ Chi Minh đã cự tuyệt .
Đến nay nước ta có lúc đã công bố 8 , 90% dân đọc thông viết thạo , làm thế giới lòa
Khen ngợi .
Ôi , Ôi , Đau Đau . Tuổi trẻ bây giờ nhiều giáo sư tiên si lăm . được ở những nhà
lồng lộng oai trang . nhưng có hiểu nôi gốc tộc VIỆT không ? Tôi cũng có cơ may
được thể chế Bác Hồ nuôi ăn học . biết được quan hệ sản xuất cú lạc hậu ,.khắc biệt
tiên tiến ( XHCN ) đương thời nước ta .
Cái kinh khủng nhất trong tôi bần Nông xịn. trông rõ cướp, bóc, trấn lẫn nhau đều là
Anh em ( tuyên thắng lợi).
Lý gì : Binh đẳng xã hội, bất luận gia phong, đoàn thể làm gốc dạy người, dạy làm tiên là trọng tâm , dạy làm tình cốt yếu …Không có một chữ nào dạy làm NGƯỜI . trẻ con không giảng nổi các  từ  ngoan , láo là gì ?
Như vậy thì lý thuyết Mác hỗn độn . ta cần ngồi cùng nhau nói chuyện . Đừng nói từ phản động không hiểu nghĩa . Xấu hổ đất nước Việt Nam văn hiên . Cộng sản dạy làm
Vô văn hiến.
Hiến pháp phải nhiều trường phái cùng dựng . Đảng cộng sản không hiểu người .tự xưng ra thi yên sao được .
Gốc căn bản loài người tự trời sinh không phải KHỈ HÓA:
Bản chát 1 ) lòng tham không đáy
2 ) Nam nữ bất hòa
3 ) vợ chông nhân nghĩa
4 ) Cha con tôn ty
5 ) dòng máu thông huyết …
Cộng sản giáo dục ảo . bắt cải tạo xui phá thông huyết ..Tôi trân thành mong
Thấy rõ các mặt đôi lập… Những tiên si chớ hám cai bằng .
VUI XUÂN MỚI BỮA TẾT NGON NHẤT CỦA TÔI HÔM NAY
Bùi Quang Thanh
Giao thừa linh thiêng :   Phường Ngọc Châu T.P. Hải Dương

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

ĐỐTHÁCH                                                                               
 
   Đố ai bỏ được lòng tham
Để tôi bỏ gạo ăn gan muỗi rừng
   Đố ai tát sạch Biển Đông
Tôi triệt hết cỏ cả trong núi đồi
   Đô ai chỉ đứng không ngồi
Tôi thu hết ghế thả trôi lên nguồn
   Đố ai ký phán thông ngôn
Chung thành sự thật ôn tồn sử xem
   Đố ai bỏ tính lèm nhèm
Tôi hóa ra lửa đốt đen cả trời
   Đố ai thương hết mọi người
Tôi dơ quả đấm đánh lui địa cầu
   Đố ai không khóc không sầu
Tôi bắt nước biển chìm sâu không cường .
   Đố ai biết hết người thương
Tôi hóa ra gió thổi tuôn bụi trần
   Đố ai đứng vững một chân
Tôi bảo kiến kềnh đến rước quanh vui
   Đố ai không có tiếng cười
Tôi bắt bà mụ đem phơi cho ròn ..?
                                     
                   Bùi Quang Thanh
                              95