Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

KHÔNG HIỂU TÔN GIÁO CHỚ PHÁ      BÙI QUANG THANH
Vì giữ nước mới đánh giặc ,
Bài hát vì nhân dân quên mình ,
Nên phổ hay hơn nữa ,
Đã làm quân đội đừng nhầm mục tiêu ,
Quân đội làm dân vân chệch đường ,
Tôn giáo của dân không phải của đảng ,
Nghĩ lại bản chất con người không ăn thịt nhau .