Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

ĐIỂU TINH ANH


Người hơn loài điểu cái đầu
Hơn cả tiếng nói khéo tâu mọi đường
Có cả những chữ, hiểu "ai thương"
Sao theo cộng sản luân thường bỏ đi.?

             ngày 23/4/2014
            Bùi quang Thanh