Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

NHỮNG LỜI THỐNG THIẾT

CHỈ CÓ CỜ VÀNG BA DÒNG MÁU ĐỎ MỚI CÓ LINH THIÊNG GIỮ TOÀN CÕI VIỆT NAM ĐƯỢC
Bọn bồi bút cộng sản VIỆT NAM không còn đứa trẻ con nào tin chúng . Hỡi nhân dân thiên tử hãy làm
thật sự  " Con- Giời" mạnh mẽ đứng lên thu phục lại đạo đức KHỔNG TỬ cùng nhân dân VIỆT NAM phá nát
bọn công sản dã man đường cộng sản đã tận số . chúng ta chung sống hòa bình đất ai người ấy ở