Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

LONG TRỜI ( sau bão tố )


Nẩy Kiều mượn cụ Nguyễn-Du

            LONG TRỜI LỞ ĐẤT

Găp hội này cổ kim có một             Nước non nhà lối gót Trung , Xô
Phóng tay phát động giảm tô         Cường hào địa chủ cơ đồ tịch thu
Xác kia coi tựa quân thù           Còn mang các tích phạm đồ điều tra
Trói trang dẫn đến trước tòa         Trông lên thấy có một bà hai ông
Mắng rằng quen thói ăn không. Bóc nột tô tức quịt công ngấm ngầm
Bây giơ ai có hờn căm                  Tức thì bao kẻ săm săm bước vào
Hỏi rằng mày có biết tao ?            Hôm nay gặp mặt muốn cào mặt ra
Thằng kia cướp đoạt  ruộng bà    Lại còn hiếp chóc tới ba bốn lần
Một mình đứng giữa tần ngần       Lửa phần khiếp sợ, lửa phần lo âu
Toàn là những chuyện đâu đâu. Mang quàng lên cổ lên đầu người ta               
Bảo rằng nhận lấy rồi tha               Ngờ đâu nhận lấy tù vài chục năm
Bấy giờ lòng những âm thầm       Không câm thì cũng như câm đó mà.
Giây oan thoắt lại đưa ra              Trở về chốn cũ quê nhà như xưa
Bốn bề kéo đến như mưa            Sạch sành sanh vét cho vừa lòng dân
Tài cao khôn xóa thành phần…   Nghĩ mình còn biết cái xuân là gì ?
Trong cơn sóng gió bất kỳ           Con ong cái kiến kêu gì được oan
Ai làm cửa nát nhà tan  ?             Như chim lìa tổ ngổn ngang bấy chầy
Ai đưa tôi đến chốn này         Rừng thiêng nước độc đọa đầy tấm thân
Đoái trông muôn dặm tử thần     Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa
Từ khi cách trở sơn hà .              Con thơ vợ dại quê nhà cậy ai ?
Lệnh truyền tướng phủ sửa sai  là ngày ta có tương lai sáng ngời
Trước ghi bõ ghét những người.. Chẳng qua để lại trò cươi về sau  . /.        

                                 Hưng-Yên xuân 1955
Vĩnh cố : Nguyễn-Văn-Sính . thôn Mạnh-Hoạch  ,  xã Trung-Dũng
                                   Huyện ân thi (thảo)    
                            Bùi-Quang –Thanh  chép

                                        Xuân 2000