Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

gợi nhớ


GỢI NHỚ THUỞ NÀO:

Đầu bò còn nhớ hay quên .
Ông tổng Thống Mỹ đã khuyên thuở nào .
Tìm đâu cho thấy anh hào ?
Dạy rằng chi kỷ xốn xao lòng người .
Nẩy Kiều tuyệt diệu xui đời .
Rằng : ( sen tàn cúc lại nở hoa .
            Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân  .
              Tìm đâu cho thấy cố nhân ..? )

Tặng kẻ làm chinh trị hại dân .
                   Ngọc Châu 14/8/2014