Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

CỦA CẢI TẤT CẢ CỦA GIỜI


Đạo giời ai biết bằng dân
Có sinh, có dưỡng, có thân, có thần 
Những loai vô nghĩa bất nhân
Nghiễm nhiên làm cướp, ngộ danh oai hùng ...
( Phất dạy hùng là giết,là ác)


Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

CẢNH TÌNH


                                                    Vụt lên tiêng sáo rúc chơi .
                                               Tỏ tường đặt gót tới nơi hang hùm