Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

GIỚI THIỆU LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM

/http://lienminhdantoc.com/le-gioi-thieu-lien-minh-dan-toc-viet-nam/

Bùi GẪM CHƠI

Cháy nhà mặt chuột ló ra .

Ô kìa bác đảng quê ta thế nào ?
Toàn dân còn cứ thì thào
Buồng ông Tàu đó chui vào đã lâu .
Ai người mở cửa đằng sau
Có phải đức thánh Hồ đâu dẫn về …?
Sáu mươi năm thấy ê chề
Biển đông nay chắc thuộc về anh tô …?
Dân ngu lòng cứ tồ tồ
Vào đảng bảo vệ bác Hồ muôn năm .
Độc lập bờ cõi mất tong .
Coi nhà còn nóc hả lòng dân chưa
Bí bi đĩ bợm làm bừa
Thăng quan tiến chức có chừa tiền đâu
Thế là những lũ lau nhau
Học thì dốt nhất, quan đầu đứng cai
Cảm ơn những bậc anh tài
Trong đảng đã thấy mình hoài nhầm to
Đệ đơn trình rởm quan bò
Thôi thôi mau đổi mà lo giữ nhà .
Còn dân ta quyết sông pha :
Đào sâu đóng cọc cốp pha bưng bền
Bê tông thép đá xi huyền
Đầm chầy cho chắc kín liền mạch khe
Bao việc to tát nặng đè
Già nay hết sức trẻ tề vươn lên …

Ngọc Châu Hải Dương
13/8/2014