Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

THỰC TÂM CẢM XÚC


Văn Lai
 đã nhận xét về bài đăng trên Blogger.
Được chia sẻ công khai  -  24-07-2014

Sau ngày đại thắng Miền Nam nước ta .
ở Sài-gòn ngót 4 tháng công tác. Đã bột
nên : Thanh thiếu niên Miền-Nam mới ngoan
còn thanh thiếu niên Miền Bắc cực láo bởi
dạy trong mái trường "xã hội chủ nghĩa"