Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015kính
                (1)    phụ bất ưu tư do hiếu tử
                (2)    Phu vô phiền não thị hiền thê
                (3)    Nhất cần thiên hạ vô nan sự
                 4)    Bách nhẫn đườn trung hữu thái hòa

                                 
HẢ HẢ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                      
 
                                           
  
                                             
   
                                              
 
                                              
  
                                           
         (4)               (3)        ( 2)                (1)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét