Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

CỦA CÔNG

 Năm 1964 học sinh trường LĐTL (Bộ Lao Động)
 sau khi học song môn Macđit nhồi sọ. Môn này đạt điểm (-5 )
  Mặc lòng ngờ, tâm phát lên giác ngộ rằng :
                
                      TÂM CẢM
          khi xưa khỉ vượn không liêu
          Cũng bầy tập thể của nhiều để chung
          Tổ tiên tôi đúng họ cùng
          Nay tôi lịch sự ung dung đàng hoàng
          Có quần có áo hiên ngang
          Cơm ăn có bát, lại sang mâm bàn
          Của riêng tôi chẳng có ban
          Của công đâu dám nghênh ngang cậy quyền
          Làm người hách dịch chớ nên
          Lếu là dịch vụ thì nên tình người
          Chào mời kính cẩn vui tươi .

                               Bùi Quang Thanh
                          Hưng Long,Ninh Giang

                                       7/1964