Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

SÁNG ÁNH DÂN NAM

Thế là đã rõ mặt mày
Dân ta nổi dậy, ngày ngày càng đông
Hướng dân ngu; đã mủi lòng
Tám mươi năm muội. dân không còn gì
 Quốc ngữ cái chữ ngu si
Dậy làm cách mệnh, để đi giết người
Ồ ! cộng sản, nghĩa nực cười   
Lừa dân ngu dại, để rồi cướp công
Từ Nam đến Bắc hãy trông
Kìa cải cách lại di dân đau lòng
Chết người bởi chúng ráp tâm
Chúng mở trường học,  phá kinh thánh chùa
Luật giời cho chúng thích chua
Tổ tông nhà chúng cửa chùa tính sao.?
Hiểu chi oai thối hùng đao
Cũng tiến sĩ bằng cấp cao hơn bò
Vô thần chúng dạy do do ;
Chỉ bọn trâu bò lao hám học ngay
Tri dân ta nhớn từng ngày
Sẽ bỏ trường chúng về xây trường nhà
Lũ thầy cô giáo quỷ ma
Trăm mưu ngàn kế kiểm tra bằng tiền
Nhiều kẻ kiếm bạc như điên
Bán điểm lấy tiền trò chịu ngay đơ
Thôi thôi dại đến bao giờ
Về học chữ nhà nguồn gốc tổ tông.   

                         Ngọc Châu Hải Dương
                              Bùi Quang Thanh
                                   Xuân Ất Mùi
                                        2015