Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015kính
                (1)    phụ bất ưu tư do hiếu tử
                (2)    Phu vô phiền não thị hiền thê
                (3)    Nhất cần thiên hạ vô nan sự
                 4)    Bách nhẫn đường trung hữu thái hòa

                                 
HẢ HẢ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                  
 
                                           
  
                                             
   
                                              
 
                                              
  
                                           
         (4)               (3)        ( 2)                (1)