Thứ Hai, 14 tháng 12, 201510

Nhân sở đồng, hoàn huấn mông .
Tu giảng cứu, tường huấn hỗ.
Minh câu độc, vi học giả .
Tất hữu sơ,  tiểu học chung .
Chí thông thi, luận ngữ giả .
Nhị thập thiên, quần đệ tử .

Ký thiện ngôn, An-Văn- Chu .
Thất thiên chỉ, giảng đạo đức .
                                                             
                                        Cảm động hình ảnh giảng viên ĐH Bách Khoa ốm nặng vẫn mặc áo bệnh nhân lên lớpChú

Người người vừa lòng,  học chắc thuận biết,  sửa sang văn bài càng nhớ hiểu sâu. Chịu đọc nhớ lâu , thuyết sâu lời rộng, bé ước học, lớn thông thi . Viết sách dạy, trên thiên văn, dưới địa l,ý, dạy quần nhân,
Ngài Chu Văn An gương cho muôn đời, bẩy chương chỉ, giảng căn cơ.
11

Thuyết nhân nghĩa, tác trung dung .
Nãi Thánh cập, trung bất thiên .
Dong bất dị, tác đại học .
Nãi tằng tử, tự tu tề .
Tri bình trị, tự kinh thông .
Tứ thư thục, như lục kinh
Thủy khả độc, thi thư dị .
Lễ xuân thu, hiệu lục kinh .

Chú
Hiểu thuyết lý nghĩa:người nằm giữa không sơ mất chăn
Bại nay để mai thành” lời thánh dạy. Đại học thông, bèn tăng nhỏ,
Tự sửa mình, mọi việc giỏi, vạn mục thông, tứ thư thục,  thuộc
kinh kệ, hiểu từ đầu. Do chịu đọc lễ xuân thu, thạo lục kinh.


12
Đương giảng cầu, hữu liên sơn .
Hữu quy tàng, hữu chu dị .
Tam dị tường, hữu điển mô
Hữu huấn cáo, hữu thệ mệnh .
Thư chi áo, ngã tuấn kiệt .
Tác chu lễ, trứ lục quan .
Tồn trị thể, đại tiểu đái .
Chú lễ ký, thuật thánh ngôn .
 

Kết quả hình ảnh cho lễ nghiChú
Đang mong giảng, có liên núi, có quy củ, dạy con hộ
Chao  ba tường, có chủ đích, có luyện lời, có mình hứa,
Sách rất hay, trò cực giỏi, làm đủ lễ, trội sáu nhằm, hơn thiên hạ,
Đội lớn nhỏ, ẩn thể lòng, xảo ngôn thánh, biệt tài riêng.

13

Lễ lạc bị, viết quốc phong .
Viết nhã tụng,  hiệu thông thi.
Đương phúng vịnh, thi ký vong .
Xuân thu tác, ngụ bao biếm .
Biết thiện ác, tam truyền giả .
Phương độc tử, toát kỳ yếu .
Ký kỳ sự, học tử giả .
Tích trạng Trình, văn thống thoát .

Đánh trống khai hộiChú
Vui mừng soạn cúng, bài viết phong hậu, nhã nhặn
Tụng hay, thạo thông kinh thánh, phụng vịnh thơ, nên
Thỉnh vong, cả nhà khen ngợi, tránh điểm ác, phát ý lành,
Ba đời thống thiết, con đọc trong nhà, hàng xóm nghe nể,
Ghi từng việc,con ta học giả, nghe cụ Trạng Trình muôn
Văn thống thoát, biết trước thiên hạ.
14

Cập lão tráng, kinh Thánh thông .
Độc chư sử, khảo thế hệ .
Hữu tuân dương, trí chung thủy .
Lo nước làng,  hiệu tam hoàng .
Tự Hồng-Bàng,  sinh bách noãn .
Dựng bách tử, phân thượng lâm .
Phân hà hải, chủng mạch thủy .
Chủng mộc sơn, tự Nam thuộc .

                                                                   Thầy giảng kinh
Chú
Học hỏi kịp già, thông thoát văn chương, toán tinh hơn máy,
Biết nguồn gốc người, bẩm sinh tham hám, tỏ tường địa sở,
Trẻ già tính riêng, xây lòng chung thủy, giúp nước lo làng,
Hiểu rõ Người, Giời, Đất, dòng giống Việt Hồng, minh chứng,
Nở trăm con, nửa trai nửa gái, lên rừng, xuống biển ,
Trồng cây thả cá, lúa nước bắt nguồn, Việt Nam bị Tàu thuộc.
15

Bắc Hán hành, chiếm nghiệp doanh .
Đồng hóa tộc, chọn nhân tài ,
Hại nam phu, di biệt xứ .
Thiên niên tuế, tộc chẳng ngu .
Sử khắc truyền, tứ lần thuộc .
Biên chính tường, Triệu-Trưng-Vương .
Cùng huynh trưởng, phất cao cờ .
Chí Lý Bôn,  lập Vạn Xuân .

Chú

Phương Bắc sát phu hiếp phụ, phá hủy học hành, diết thầy đốt sách,
Đồng hóa tộc Việt, bắt người tài giỏi làm nô lệ, Việt Nam mất chữ gốc,
Bốn lần Bắc thuộc hàng ngàn năm,  vẫn nguyên chữ sách ghi rành rành,
Bao cuộc khởi nghĩa dành độc lập nổi lên , Bà Triệu Chưng Vương  điển
hình, được Anh Trưởng giúp sức, tiếp đến Lý Bôn, Lập nước Vạn Xuân.
16

Tiếp Ngô- Quyền, tới Phùng-Hưng .
Mai-Thúc- Loan, Lý- Tự- Tiên .
Khúc- Thừa- Dụ, chí Đinh Lê .
Lý Trần Triều, Mạc sáng Nguyễn .
Dựng nghiệp chương, Việt- Nam- Quốc .
Khai học hành, thống giáo nho .
 
Sư thoát tháo, Chu-văn-An .
Mở trường loan, tầm học giả .

Kết quả hình ảnh cho đền chu văn an
Chú
Nhiều thế hệ đời sau , dựng lên Nước Việt
Cụ Chu Văn An  bỏ việc Triều Đình thối nát, về Chí Linh
mở trường dạy học, đào tạo cho đất Việt nhiều tài năng,
Bản chất ngài tháo vát thông thạo, chọn học trò.
Lấy nho học làm đầu.
17

Khởi nghĩa sư,  trừ họa loạn .
Sáng quốc cơ, thông kim cổ .
Nhược thân tự, khẩu nhi tụng .
 
Tâm nhi duy, chầu ư tư .
Tịch ư tư, Chu-Văn-An .
Sư hạng thác, cổ Thánh hiền .
Thượng cần học, Ức-Trai biên .
Thảo thông luận, bỉ ký sĩ .
                                            Tượng Lý Thái Tông
Chú
Thầy khởi đầu, dạy đạo lí, luật làm người sống ở đời, phải học
Đạo, biết tính tham, gắng  ngừa ham , biết kim cổ để đối nhân,
Muốn lên người tự mình học. Học không hỏi ngu hơn bò, không
Chịu đọc sao hiểu sâu, khẩu bèn đọc tâm ghi nhớ,  Học nho giáo
Chữ thánh hiền, tôn thờ cúng , muốn lên người trước tự học,
Nghĩ câu hỏi, thống lĩnh bài, Nguyễn Trãi ghi, hiểu cái kia, ghi lại
viết lên chương mục là sĩ.
18

Học vả cần, bỉ bổ biên .
Tắc trúc giản, bỉ vô thư .
Vả trí miễn,  đầu huyền lương .
Chùy thứ cổ, bỉ bất giáo .
Tự cần nhược, như nang huỳnh .
Như ánh tuyết, gia tuy bần .
Học bất chuyết, như phụ tân .
Như quải giác, thân tuy lao .
                      Kết quả hình ảnh cho ghi chépChú
Vất vả học hơn đi cày, mới thành thầy, nghề dạy học kia
bồi bổ mới thành tài, ghi chép hoài văn chương giỏi,
Nghĩ giản đơn  kia vô học, đầu nhức mệt, nghĩ thâm huyền ,
Biết lương ái, dùi đâm cổ, kia học giỏi, chịu tâm học,
Tự sáng chưng, nghèo đi học lòng phát lương, tính chăm chỉ ,
Đầy điểm tựa,  có củi gạo nấu ngon cơm, chẳng dương sừng
                 Trâu khoe lộc giác, khổ thân danh dạng, người quí có tâm .
19

Do nhược trác, tô lão tuyền .
Nhị thập thất, thủy phát phẫn .
Độc thư tịch, bỉ ký não .
Do hối trì,Vũ-Thị-Thục ( Tướng thời bà Trưng )
Nghi tảo tứ, nhược lương hiệu .
Tứ nguyệt, niên tứ nhị diên
Khôi đa sĩ, bỉ ký thành .
Chúng xưng dị,Vũ-Thị-Thục ( Thờ Tân La Thái Bình )
                             Kết quả hình ảnh cho dương cờ nghĩaChú
Chải chuốt mình bao nhiêu, càng nhớ đến tổ tông bấy nhiêu.
Năm hai trăm mười bẩy, bắt đầu phát bực, đọc sách cổ,
Kia ghi tâm. Nhờ giữ xưa, Nữ Thị Thục, Nên tầm ân,
Lòng tử tế, (lương tâm tốt), Tháng tư năm bốn hai ( sau công nguyên)
Dương Cờ Nghĩa, tuyển nhiều binh lính, nó đã thành, chúng dân đông xứng lạ thường, dưới cờ Nữ Tướng chỉ huy,