Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

  ĐỨNG LÊN

Trời sinh ra một kiếp người
Cho ăn, cho nói, cho chơi, cho làm
Cớ chi luật nệ gian tham
Cấm mọi đường hoàng của một người dân
Vũ quang Thuận đích tinh thần
Đã làm sự việc bất bình mà lên.
Chỉ rõ từng việc ai quên  ?
Nào kìa bán nước, còn buôn giết người
Dạy lý luận phá việc đời
Dang dang dở dở hỡi ơi nào tường  ?
Cướp của cải phá hiến chương
Mở dạy chữ thường ngu nhất Việt Nam
Đảng cộng sản cực dã man.
Tay sai Tàu cộng còn oan chỗ nào  ?

     Bùi Quang Thanh
 Ngọc Châu Hải Dương

             3/3/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét