Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

            Mời quý nhân bình luận

                                       15/7/2017

Bài Thơ Thị Đệ Tử    

                ( Của Vạn Hạnh thiền sư )

 Th đ t 
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, 
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô. 
Nhậm vận thịnh suy vô bố uý, 
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.

Dịch    Lai Bùi

Đời người như bóng chớp soi vào
Cây cỏ tươi xuân, thu rụng lá
Thịnh suy ân phúc hãi thị kỳ
Đẹp vững trông kìa sương ngọn cỏ


   Ngọc Châu HD. Ngày 13/7/2017
                            Bùi Quang Thanh
                            Đ.T/ 0914209894

Phê bình các bản dịch khác không thoát …

ca Ngô Tt T

Thân như bóng chớp, có rồi không, 
Cây cối xuân tươi, thu não nùng. 
Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, 
Kìa kìa ngọn cỏ giọt sương đông.

1 nhận xét: