Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Câu đối cổ ; NHỜ BÌNH LUẬN

           

                            

                          

豪             年

                          

名             吾

家             兄

歷               曾

                            

                             

而              自

今              許