Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Câu đối cổ ; NHỜ BÌNH LUẬN

            
thưởng                                                                  thượng
                              
duyệt                                                                      ký
                          
hương                                                                    thiếu
豪             
hào                                                                          niên
                           
phổ                                                                            du
名             吾
danh                                                                              ngô
家             兄
gia                                                                                 huynh
歷               
lịch                                                                                  tằng
                            
tứ                                                                                  nhất
                             
thế                                                                                   đẳng 
而              自
 nhi                                                                                           tự
今              許
kim                                            hứa
(2)                                (1)


Tạm giảng : 1.) Tuổi trẻ đi ra chàng chúng tiếp bậc cao đắc Thành Hiền .

2.) Tha quê thưởng tuấn kiệt bồi đắp chốn quê nhà tỏ ngày nay.