Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

BÁI TẠ CHÍ,TÀI ĐỒNG TÂM
************
Thế là mọi việc thở phào
Dân Đồng Tâm đã xốn xao giống nòi
Cá ơi ! sao cá dở đời
Mi nhờ có nước , nuôi thời mới sang ?
Lỡ đâu cá bội công làng ?
Thôi thôi đồ muội, chớ màng việc quan …
Dân Nam đó, tỏ sẵn sàng
Thừa lương tâm tốt cưu mang việc đời .

Ngọc châu Hải Dương ngày 22/4/2017
Bùi quang Thanh
Đ.T. 0914209894