Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

Quá N.ón.gViệt Nam Bất Ngờ Nhận Được Quyết Định Vận Mệnh Biển Đông Trung...TRUNG THU NH !


Trăng thu sáng tỏ soi gương
Dõi theo muôn no chặng đường  đã qua
By mươi năm Rm trong ta
Tr già th ngm xem ra thế nào
Đã nhm trong  “tưởng”xôn xao .?
C tin đc lp l nào: t ra ?
Đng là cái bn tà ma 
Trăm phn theo li Mao già dn đưa
Tâm toan thu ly Bin B
Gom vùng Đông Á răng qu tn nơi
Hãy mau tnh li con người
Ch u mê di đ đi hi ta
Rung nương đt cát sơn hà
Cng sn thu hết dân ta còn gì .?

Rm trung thu 2016
Bùi Quang Thanh
                                 Ngc Châu, Hi Dương

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017Cần sự giải thích rõ của đảng cộng sản Việt Nam : Việc Việt Minh cướp chính quyền trong tay phát xít Nhật có phải ở nhà Hát Lớn Hà Nội không ...?
Thưa các ông các bà nam phụ lão ấu người Việt cả trong và ngoài nước yêu quý : Bọn cộng sản đã ngang nhiên chống đối lại nhân dân ĐỒNG TÂM huyện Mĩ Đức hãy theo rõi ....? QUẬT KHỞI ĐỒNG TÂM GIAM CẢNH TẶC ....