Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017   
Hải Dương Tỉnh, Thành Phố
Ngọc Châu Phường
Bùi Quang Thanh
( Tân Biên )
            
Ngọc Thư Kinh Điển


生  土  身 
thiên sinh nhân thổ dưỡng  thân
父   
phụ  mẫu  ân tổ Việt tộc
洪   
tự hồng bàng từ lòng  mẹ
飫       
óc sáng  trong tâm  lành mạnh
đã  lớn  khôn hiểu sự gần
任             
        đến     nhìn    xa      lòng     bao     la  ...

Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017


LỜI DÂN TỘC VIỆT CHÂN THẬT
Ông Nguyễn tấn Dũng có phá nát nên kinh tế Việt Nam thì mới tỏ được mặt . bản chất loài người vậy . chứng minh nhóm ngu độn (CSVN) từ : Đói, Rét, Dốt dám tuyên đi làm cách mạng thế giới . Đòi lo mọi việc cho nhân dân ( láo ) Mọi sự giời sinh Không thể bọn chúng nghĩ được. Muốn học làm người phải để dân tự mở trường dạy đường ăn lẽ ở . ( CNXH) cực phản động trước nhỡn tiền nhân loại.
Hỡi bọn đốn mạt hãy dừng tay tàn ác , quay lại với chữ THÁNH HIỀN
Phải theo dân học đạo làm người để biết xấu hổ là gì …
Sách đã dạy : ( chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang . đánh được người mắt vàng như nghệ ) cộng sản chưa bao giờ được học lời này.Đài chân Trời Mới đã phát ngày 26/4/2013