Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

LAI BÙIĐÓN MỪNG MẬU TUẤT
2018
Còn gì hạnh phúc hơn nay
Chúng nó phơi  bày  Ăn Tết ngon vui
Cả Dân tộc cùng phanh phui
Tội Ác chúng rồi … ( 6 tội )
Tôi đã chỉ xưa…
Giết người cướp của cùng trò
Cụ “Trạng” đã chỉ ai to mồm vùi
Hỡi Dân tộc Việt Nam Ơi !
Cùng nhau cụm lại trong ngoài đồng tâm
Dựng lên nước Việt anh hùng
Đánh Tàu, xua giặc nội sâm nan tràn … ( đảng )

7giờ 40 phút ngày 31/12/2017

Bùi Quang Thanh Ngọc Châu Hải Dương