Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

Ô hô, ô hô đảng hỡi  !

Mặt mày  hại nước  lũ  chúng bay …
Cộng sản cái chi. ? khốn nạn này
Ôm chân cư trú nương Tàu cộng
Lũ quỷ đẻ non tại chốn này

Dân Việt mắc lừa nào có biết …
Mất hướng  u mê mới thế này
Ngót tám mươi năm lũ chó cầy
Việt Nam uất hận oán chúng may

Giết trước đánh sau do Tàu cả
Lời   đường  ý mật dỗ dành hay
Sức thần Phù Đổng vĩ đại thay
Cải tử hoàn sinh cơ hội này…

     Bùi Quang Thanh
Ngọc Châu Hải Dương
26/1/2018