Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Chú Min của tôi

Giao Thừa 
Mừng Xuân Mậu Tuất
 2018
đã giết 15 chuột 
Công Trạng
 

Khôi ngô tuấn tú sáng ngời
Mừng thay cho chú lên ngôi thế này
Mấy niên thành tích rạng rầy
Bao nhiêu đồng chí phanh thây, chó trừ

Colorado Republicans' Obama attack ad passes mouse misinformation  
 1   /   Tống Kê linh ứng phơi bày đó
2 /  Nghênh khuyển trường giai hội tụ đoàn

迎 
 
    1    2