Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

BÁI PHẬT THIỀN TỰ PHỔ

                            
Trần gian nào biết được việc này
U minh tăm tối có gì hay
Vòm giời vô tận ai đo được
Rực sáng uy linh nơi cõi mây
Rung động vang ầm, rầm sấm sét
Thiên cơ sinh hóa đó giãi bầy
Chứng giám tâm tin, rõ ban ngày
Chốn thiêng giao động đất dầy xoay
Mông lung là vậy lâng lâng tín
Cửa Thiền hội tụ cát tâm nầy
Tới chốn linh thiêng mới thấy lòng
Rưng rưng ngước mắt bái phật tông
Phật Thiền Tự Phổ thiêng linh tú
Nghiêm thức uy nghi cõi tiếp không

Nam mô a-di đà phật
Bùi Quang Thanh
Kính
                          đông tiết,Mậu Tuất niên