Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

ĐỘC

LỜI DÂN TỘC VIỆT CHÂN THẬTÔng Nguyễn tấn Dũng có phá nát nên kinh tế Việt Nam 

thì mới tỏ được mặt . bản chất loài người vậy . chứng 

minh nhóm ngu độn (CSVN) từ : Đói, Rét, Dốt dám 

tuyên 

đi làm cách mạng thế giới . Đòi lo mọi việc cho nhân 

dân ( láo ) Mọi sự giời sinh Không thể bọn chúng nghĩ 

được. Muốn học làm người phải để dân tự mở trường 

dạy đường ăn lẽ ở . ( CNXH) cực phản động trước nhỡn 

tiền nhân loại.

Hỡi bọn đốn mạt hãy dừng tay tàn ác , quay lại với chữ 

THÁNH HIỀN Phải theo dân học đạo làm người để biết 

xấu hổ là gì …Sách đã dạy : ( chưa đánh được người 

thì 

mặt đỏ như vang . đánh được người mắt vàng như 

nghệ 

) cộng sản chưa bao giờ được học lời này.


Đài chân Trời Mới đã phát ngày 26/4/2013