Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

QUỐC NGỮ NGỮ NGHĨA

Chẳng          không
hề                 dại
xấu               để
hổ                 lại
chút             người
nào              khiếm
vi                  xây
ngu               hồ

( CHXHCNVN )  Đối  ( KDĐLNKXH )

Bình luận thử xem cái chữ nay ....
ĐÓN MNG MU TUT
2018
Còn gì hnh phúc hơn nay
Chúng nó phơi  bày  Ăn Tết ngon vui
C Dân tc cùng phanh phui
Ti Ác chúng ri … ( 6 ti )
Tôi đã ch xưa
Giết người cướp ca cùng trò
C “Trng” đã ch ai to mm vùi
Hi Dân tc Vit Nam Ơi !
Cùng nhau cm li trong ngoài đng tâm
Dng lên nước Vit anh hùng
Đánh Tàu, xua gic ni xâm nan tràn … 
( đng )

7gi 40 phút ngày 31/12/2017

Bùi Quang Thanh Ngc Châu Hi Dương