Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018


LỜI CỦA ĐỨC PHẬT  :

Này các ngươi  : 
 Ở đời bảo nhau mà làm ăn …
                  Dựa vào nhau mà sống …

( Thiên Lý uyên bạch chữ Phật.)

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
CHỮ PHẬT


Ai cơ : biết được chữ nhân
Chỉ vì dôt nát ngu dân đó mà
Chữ Phật thiếu nét lạc, ma

"Chính" người phải học, chữ "Tà" bỏ đi
Giời cho cái phận kỳ nguy
Phác liền mới đắc uy nghi làm người
Này cung dao kiếm hẳn hoi
Quyết :  mong  rạch ròi Thiện ác mới minh 

MONG LỜI HIỂU BIẾT BÌNH DÙM

Sách Thánh hiền đã dạy muôn đời rằng : Trăng đến rằm là trăng tròn ,  hoa đến thì, thì hoa nở , bọn cộng sản cố tình dạy người ngu trái luật này . Định có thần hay không là chúng cả , nên thích xây chùa kiếm tiền là chúng hùn vốn, ở nhà chúng thì chúng thờ ma. (các ảnh lãnh tụ) nơi công cộng thì dở trăng dở đèn đặt   ( tượng vô thần )

Học hành đầy đủ cả mà
O  a   đã  thạo, i tờ  càng thông
Tiến lên tiến xuống lùng nhùng
Vài ba bìa giấy chương hùng dơ oai
Bằng tiến sĩ đại học hoài
Chẳng nom được rõ trong ngoài nước ta
Nào tường ai giặc ai tà
Chui đầu làm luận giả ma dọa người
Dương kỉnh lãnh đạo hẳn hoi
Hóa ra mù tịt tòi lòi gian ngu

Ngọc Châu Hải Dương
Bùi Quang Thanh
4/5/2018