Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018

 Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

CHỮ PHẬT

Ai cơ : biết được chữ nhân
Chỉ vì dôt nát ngu dân đó mà
Chữ Phật thiếu nét lạc, ma
"Chính" người phải học, chữ "Tà" bỏ đi
Giời cho cái phận kỳ nguy
Phác liền mới đắc uy nghi làm người
Này cung dao kiếm hẳn hoi
Quyết : mong rạch ròi Thiện ác mới minh