Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018ĐÓN MNG MU TUT
2018
Còn gì hnh phúc hơn nay
Chúng nó phơi  bày  Ăn Tết ngon vui
C Dân tc cùng phanh phui
Ti Ác chúng ri … ( 6 ti )
Tôi đã ch xưa
Giết người cướp ca cùng trò
C “Trng” đã ch ai to mm vùi
Hi Dân tc Vit Nam Ơi !
Cùng nhau cm li trong ngoài đng tâm
Dng lên nước Vit anh hùng
Đánh Tàu, xua gic ni xâm lan tràn … ( đng )

7gi 40 phút ngày 31/12/2017

Bùi Quang Thanh Ngc Châu Hi Dương


T bình luận 13/7/ 2018

Mừng vui dân Tộc Việt ta
Mậu Tuất vỡ òa tỏ sáng dân Nam
Trung Nam ngoài Bắc mở toang
Dương cao biểu ngữ hô vang biểu tình
Chỉ mặt gian ác bất minh
Cần đông đông nữa , đồng tình vút cao
Tự xưng đất Nước Anh Hào
 Mạc chi cái bọn phỉ, đao tung hoành
Những tên cộng sản đích danh.
                                Gìm dân trong máu, biển dành bán đi …