Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Câu 2
Đọc sau
Phiên
âm

Dịch nghĩa
Phiên
âm
Câu 1
Đọc trước
Tài
Thông Kinh
Nhục Tàn
Vọng
Đức
Đức
Cốt
Cốt
Kinh
Tuệ
Đê
Sứ
使
Ngộ
Gặp
Giang
Ngoại
Họa
Hoạ
Nam
Thỏa
Đọa
Cứu
Ơn
Tọai
Tâm
Nhân 
Cố
Linh
Thánh
Bằng
Hương
Hương
Dược
Cỏ
 Linh
Truyền
Thảo
Dược
Về
Kiếp
Xương
Nam
Phụng
Phụng