Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018

LĂNG

Lăng  Hồ Chí Minh Ở đoạn này Nhé  :  

Sấm ký ..
58 - Âm binh ở giữa nào hề biết đâu
 59 - Thấy nội thành tiếng kêu ong ỏng
 
60 - Cũng một lòng trời chống khác nao
 
61 - Xem người dường vững chiêm bao
 
62 - Nào đâu còn muốn ước ao thái bình
63 - Một góc thành làm tâm chứng quỷ
 
64 - Ðua một lòng ích kỷ hại nhân
 
65 - Bốn phương rời rở hồng trần
 
66 - Làng khua mỏ cá lãng phân điếm tuần
67 - Tiếc là những xuất dân làm bạo
 
68 - Khua dục loài thỏ cáo tranh nhau
 
69 - Nhân danh trọn hết đâu đâu
 
70 - Bấy giờ thiên hạ âu sầu càng ghê
 
71 - Hùm già lạc dấu khôn về
 
72 - Mèo non chi chí tìm về cố hương
 
73 - Chân dê móng khởi tiêu tường
 
74 - Nghi nhau ai dễ sửa sang một mình
 
75 - Nội thành ong ỏng hư kinh
 
76 - Ðầu khỉ tin sứ chèo thành lại sang
 
77 - Bở mồ hôi Bắc giang tái mã