Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

   Xưa :          TICH XƯA CÁI CHUYỆN LIỄU THĂNG
Nay:            Tỏ lòng chiến sĩ Anh Hùng Biển Đông

Con đường độc đạo đi qua Ải Chi Lăng

hãnh kiêu lăng chi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2)                           (1)

1 /   Dạy Ải Chi Lăng đồi Mã yên Liễu Thăng mất mạng

2 /  Vang thành Đại Việt núi xứ Lạng Bắc Quốc kinh hồn

Ngoc Châu H.D. 8 / 10 /2019