Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

ĐÓ LỜI TIÊN TRI CỦA TRẠNG

Lườm :

Hoan hô chiến sự Trường sa
Biển Đông dốc sức sáng tòa Việt Nam
Ồ đồng chí đa mang đồng chí …
Quyết đảng (đểu) ta rú rí vào cung
Mao  tên ngưỡng của anh hùng
Hồ ta cũng đã bốc đồng cùng Mao
Chui vào đó lao đao thấy chửa
Nay đẻ ra hé cửa Tập bung
Chưa khô váy đã bùng gây sự
Hết lời tung chiếm cứ thẳng tay
Tầu chìm quân chết biển đầy
Bốc tô bắn nó máy bay rơi nhiều
Những bẩy chiếc siêu siêu về trí .
Hóa ra Tàu kiếp vía hôm nay

19/11/2019
Bùi Quang Thanh
Ngọc Châu H.D.