Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

        Nhàn luận

    清  命  黙   得  梗 清 
坦   些  偈    鐄 坦
 萝                                             萝   
 些  泰    埃 碑 都 玉 些
 喒    啉  憨   嘖 喒
 潛  仁     收 巴 苔 潛
    唭                                     把   唭
Thưa quý nhân :
Kính mời họa giải vui chơi  (3)