Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Tượng Đức Minh Không   
Hải Dương Tỉnh, Thành Phố
Ngọc Châu Phường
Bùi Quang Thanh
( Tân Biên )
            
Ngọc Thư Kinh Điển


生  土  身 
thiên sinh nhân thổ dưỡng  thân
父   
phụ  mẫu  ân tổ Việt tộc
洪   
tự hồng bàng từ lòng  mẹ
飫       
óc sáng  trong tâm  lành mạnh
đã  lớn  khôn hiểu sự gần
任             
        đến     nhìn    xa      lòng     bao     la  ...


                      ( Tra cứu cả tệp mời mở  Google  Drive của tôi  kéo xuống )


Đinh chính
(Sách đã in  trên xuống )
Trang 5 dòng thứ 4 chữ thứ  3  
Như trên     =     10  =  =     6   
Trang 11  dòng thứ 6 chữ thứ  1   
Như trên   = =      10   ==   =   4    
 Trang 6 dòng thứ 3 chữ thứ  3        văn
                                  Trang  18 dòng thứ 14 chữ thứ  6  
                Trang 14 dòng thứ 5 trung


Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017


LỜI DÂN TỘC VIỆT CHÂN THẬT
Ông Nguyễn tấn Dũng có phá nát nên kinh tế Việt Nam thì mới tỏ được mặt . bản chất loài người vậy . chứng minh nhóm ngu độn (CSVN) từ : Đói, Rét, Dốt dám tuyên đi làm cách mạng thế giới . Đòi lo mọi việc cho nhân dân ( láo ) Mọi sự giời sinh Không thể bọn chúng nghĩ được. Muốn học làm người phải để dân tự mở trường dạy đường ăn lẽ ở . ( CNXH) cực phản động trước nhỡn tiền nhân loại.
Hỡi bọn đốn mạt hãy dừng tay tàn ác , quay lại với chữ THÁNH HIỀN
Phải theo dân học đạo làm người để biết xấu hổ là gì …
Sách đã dạy : ( chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang . đánh được người mắt vàng như nghệ ) cộng sản chưa bao giờ được học lời này.Đài chân Trời Mới đã phát ngày 26/4/2013