Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019


Ai tuyên bố Trao Quyền độc lâp cho Việt Nam ...? 

Ai Nhận quyền độc lâp đó ...?