Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

QUỐC NGỮ NGỮ NGHĨA

Chẳng          không
hề                 dại
xấu               để
hổ                 lại
chút             người
nào              khiếm
vi                  xây
ngu               hồ

( CHXHCNVN ) Đối ( KDĐLNKXH )
ĐÓN MNG MU TUT
2018
Còn gì hnh phúc hơn nay
Chúng nó phơi  bày  Ăn Tết ngon vui
C Dân tc cùng phanh phui
Ti Ác chúng ri … ( 6 ti )
Tôi đã ch xưa
Giết người cướp ca cùng trò
C “Trng” đã ch ai to mm vùi
Hi Dân tc Vit Nam Ơi !
Cùng nhau cm li trong ngoài đng tâm
Dng lên nước Vit anh hùng
Đánh Tàu, xua gic ni sâm nan tràn … ( đng )

7gi 40 phút ngày 31/12/2017

Bùi Quang Thanh Ngc Châu Hi Dương

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

ĐỘC

LỜI DÂN TỘC VIỆT CHÂN THẬT

Ông Nguyễn tấn Dũng có phá nát nên kinh tế Việt Nam thì mới tỏ được mặt . bản chất loài người vậy . chứng minh nhóm ngu độn (CSVN) từ : Đói, Rét, Dốt dám tuyên đi làm cách mạng thế giới . Đòi lo mọi việc cho nhân dân ( láo ) Mọi sự giời sinh Không thể bọn chúng nghĩ được. Muốn học làm người phải để dân tự mở trường dạy đường ăn lẽ ở . ( CNXH) cực phản động trước nhỡn tiền nhân loại.
Hỡi bọn đốn mạt hãy dừng tay tàn ác , quay lại với chữ THÁNH HIỀN Phải theo dân học đạo làm người để biết xấu hổ là gì …Sách đã dạy : ( chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang . đánh được người mắt vàng như nghệ ) cộng sản chưa bao giờ được học lời này.


Đài chân Trời Mới đã phát ngày 26/4/2013


Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Thiên Lý uyên bạch chữ Phật.

 Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

CHỮ PHẬT

Ai cơ : biết được chữ nhân
Chỉ vì dôt nát ngu dân đó mà
Chữ Phật thiếu nét lạc, ma

Chính người phải học chữ tà bỏ đi
Giời cho cái phận kỳ nguy
Phác liền mới đắc uy nghi làm người
Này cung dao kiếm hẳn hoi
Quyết có rạch ròi Thiện ác mới minh

Hải Dương Trọng xuân2018 Bùi Quang Thanh

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

BÁI PHẬT THIỀN TỰ PHỔ

                            
Trần gian nào biết được việc này
U minh tăm tối có gì hay
Vòm giời vô tận ai đo được
Rực sáng uy linh nơi cõi mây
Rung động vang ầm, rầm sấm sét
Thiên cơ sinh hóa đó giãi bầy
Chứng giám tâm tin, rõ ban ngày
Chốn thiêng giao động đất dầy xoay
Mông lung là vậy lâng lâng tín
Cửa Thiền hội tụ cát tâm nầy
Tới chốn linh thiêng mới thấy lòng
Rưng rưng ngước mắt bái phật tông
Phật Thiền Tự Phổ thiêng linh tú
Nghiêm thức uy nghi cõi tiếp không

Nam mô a-di đà phật
Bùi Quang Thanh
Kính
                          đông tiết,Mậu Tuất niên